AŠ MANO MAN

 

Penktoji respublikinė tekstilės bienalė „Aš mano man“ skirta menininko egzistencijos išskirtinumo problematikai. Parodoje dalyvaujantys menininkai gilinasi į individualumo ir individualizmo sąsajas, unikalumo ir banalybės skirtį, atskleidžia savo patirtis, gvildendami ribinių situacijų, praeities ir dabarties, estetinių pažiūrų reikšmę asmeninėje kūryboje. Jie bando atsakyti į klausimą - kas yra individualybė: tuščias popieriaus lapas, kuriame ženklus įspaudžia stipriausi išgyvenimai ir emocijos, padarydami, anot Johno Locke‘o, žmogų veidrodiniu aplinkos atspindžiu, ar prigimtis, šeima, tradicijos, religija? Menininkai patvirtina, kad šiuolaikiniame mene savo išskirtinumą galima deklaruoti labai įvairiais būdais - netradicine laikysena, naujomis technologijomis ir etninio savitumo požymiais, pasitelkiant tradicinę, inovatyvią ir tarpdalykinio meno raišką.

The 5th national textile biennial “I Me Mine“ is dedicated to the problem of unique nature of artist’s existence. The artists participating in the exhibition scrutinize the link between individuality and individualism, the division between uniqueness and banality, they reveal their experiences, considering radical situations, significance of the present and the past, as well as aesthetical outlook in personal creation. They try to answer the question - what is individuality: empty sheet of paper, where the strongest emotions and sufferings are etched, - creating based on the opinion of John Lock personality from the mirror reflection of the surroundings, or maybe it is a product of the origin, the family, tradition or religion. Artists confirm, that in modern art unique nature can be declared in many different ways: non-traditional bearing, new technologies and traits of ethnic uniqueness, using traditional, innovative and interdisciplinary artistic expression.

Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

MANDALA

INGA BETUŽA-BERTUŽA

/ MANDALA / 2012
Medinės lazdelės, siūlai / pynimas / 120x120
Wood sticks, threads / weaving

 

CERBERIS

INDRĖ BIEKŠAITĖ

/ CERBERIS, FLY/TO FLY, IŠ MEILĖS..., LOJALUMAS /
/ CERBERUS, FLY/TO FLY, FROM LOVE..., LOYALTY / 2011-2012
Linas, vilna, medvilnė, įvairi sintetika / tapiserija / 400x950
Flax, wool, cotton, various synthetics / tapestry
VDA Magistro baigiamasis darbas
Vadovas – prof. E.G.Bogdanienė

 

TEKSTILĖ IŠPLĖSTAME LAUKE

Darbe diskutuojama apie šiuolaikinio tekstilės meno sampratą šiuolaikinio meno ir visuomenės kontekste. Tekstilės meno ribos priklauso nuo to, kiek kūrėjai ir žiūrovai yra pasiruošę ir atviri naujų idėjų ir raiškų plėtrai ir gyvybingumui, mėgina praplėsti tradicinio suvokimo ribas, supranta jungčių į tarpdisciplininius naujadarus galimybes, nori kurti ir tyrinėti naują meno kokybę.
Darbo idėja gimė tarptautinės BIENALĖS 2009 vykusios diskusijos, kurią moderavo menotyrininkė Laima Kreivytė, metu.Tuomet buvo mėginama šiuolaikinės tekstilės meno plėtrai pritaikyti šiuolaikinio meno teoretikės Rosalind Krauss skulptūros dekonstravimo schemą “Sculpture in the expanded Field“. Tęstinių diskusijų metu buvo sudaryta schema „Tekstilė išplėstame lauke“, vėliau ją papildžius kūrinio autorės nuomone svarbių menininkų ir mokslininkų mintimis apie tekstilę.

Object is devoted to the discussion about the contemporary concept of textile art within the context of modern art and society. Boundaries of the textile art depend upon how ready creators and spectators are to delve into vitality of new ideas and developments, how willing they are to expand traditional understanding, how curious to contemplate reaching out to multidisciplinary innovations, how willing to create and explore new quality of art. The background idea for this object turned up in the discussion during the international BIENNIAL 2009, moderated by art critic Laima Kreivytė. The discussion focused on application of the sculpture deconstruction scheme “Sculpture in the expanded Field“ by the art theoretician Rosalind Krauss, to modern textile art development. As a result the model “Textile in the expanded field“ was created, which later was complemented with the reflections of artists and scientists, selected for their importance to the author.

EGLĖ GANDA BOGDANIENĖ

/ TEKSTILĖ IŠPLĖSTAME LAUKE /
TEXTILE IN THE EXPANDED FIELD / 2010-2012
Medvilnė / siuvinėjimas / 140x210
Cotton / embroidery

 

MIESTO GATVELIŲ LABIRINTAS

DANGUOLĖ BROGIENĖ

/ MIESTO GATVELIŲ LABIRINTAS /
CITY STREETS LABYRINTH / 2010
Viskozinis šilkas / autorinė technika / 105x210
Viscose silk / own technique

 

MES BALTAI

ZINAIDA DARGIENĖ

/ MES BALTAI / WE ARE THE BALTS / 2012
Sintetika / kamšymas / 250x150
Synthetics / stuffing

 

NEI NUOGA, NEI APSIRENGUSI. SUKNELĖ

VIRGINIJA DEGENIENĖ

/ NEI NUOGA, NEI APSIRENGUSI. SUKNELĖ /
NEITHER NAKED NOR DRESSED. THE DRESS / 2012
Metalizuotas siūlas, organinis stiklas / varstymas, siuvinėjimas / 90x60
Metallic yarn, plexiglas / lacing, embroidery

 

DURŲ KILIMĖLIS

ANDRIUS ERMINAS

/ DURŲ KILIMĖLIS / WELCOME MAT / 2012
Elektros laidai / pynimas / 75x44
Electrical wires / weaving

 

ŠVIESOS KILIMAS: 27 MINUTĖS TAMSOS

BARBORA GEDIMINAITĖ

/ ŠVIESOS KILIMAS: 27 MINUTĖS TAMSOS
/ LIGHT RUG: 27 MINUTES OF DARKNESS / 2012
Popierius, kartonas / fotografija / 150x150
Paper, cardboard / photography

 

KASDIENĖS DUONOS DUOK MUMS ŠIANDIEN...

SEVERIJA INČIRAUSKAITĖ-KRIAUNEVIČIENĖ

/ KASDIENĖS DUONOS DUOK MUMS ŠIANDIEN... /
GIVE US OUR DAILY BREAD TODAY... / 2010
Metalinis dubuo, medvilnė / siuvinėjimas kryželiu, gręžimas / 50x50x20
Metal bowl, cotton / cross stitching, drilling

 

BALTYSKIJ FLOT

ZITA INČIRAUSKIENĖ

/ MANO TESTAMENTAS MANO BROLIO MANO SŪNAUS JŪREIVIŠKAM ŠVARKUI „BALTYSKIJ FLOT“ /
MY TESTAMENT IS DEDICATED TO MY BROTHER‘S MY SON‘S SAILOR JACKET „BALTYSKIJ FLOT“ / 2012
Autentiškas sovietinis jūreiviškas švarkas, nėriniai, vilna / siuvinėjimas mašina ir rankom / 78x76x35
Authentic soviet sailor jacket, lace, wool / hand and machine embroidery

 

DVI PARALELINĖS ERDVĖS

FELIKSAS JAKUBAUSKAS

/ DVI PARALELINĖS ERDVĖS /
TWO PARALLEL SPACES / 2011
Vilna, viskozinis šilkas / tapiserija, ruoželinis audimas / 130x150
Wool, viscose silk / tapestry, diagonal weaving

 

LIETUVIŠKO MAISTO PERFORMANSAS

AGNĖ JONYNAITĖ

LIETUVIŠKO MAISTO PERFORMANSAS /
LITHUANIAN FOOD PERFORMANCE / 2012
Maistas, žmonės, stalo įrankiai / performansas
Food, people, flatware / performance

 

ESU

DANUTĖ JONKAITYTĖ

/ ESU / I AM / 2011
Linas / koliažas / 70x250
Linen / collage

 

IŠ MANO MOČIUTĖS SKRYNIOS

RASA JUSTAITĖ-GECEVIČIENĖ

/ IŠ MANO MOČIUTĖS SKRYNIOS /
FROM MY GRANDMOTHER‘S CHEST / 2012
Fajansas, poglazūrinė akvarelė, siūlai / keramika, nėrimas
/ 30x17x5
Faience, underglaze watercolour, threads / ceramics, crochet

 

VISATOS ŠLEPEČIŲ POROS

Esame, būname tarp žemės ir dangaus. Kuo esame? Kuo būname? Kokias roles vaidiname? Įvairias, o gal kartais jų pristinga? Pastovėję MĖNULIO šlepetėse gal pasijusite nuskridę į mėnulį, o gal įdomesnės DIREKTORIAUS šlepetės, o gal MAMOS, o gal POETO?

We are. We are between the earth and sky. What are we? What are we being? What roles do we play? Different, but perhaps sometimes we get short of them? Wearing MOON slippers might make you feel as if you flew to the moon, or perhaps more interesting are the slippers of a DIRECTOR, or perhaps MOTHER’S slippers, or POET’S?

GRETA KARDIŠIŪTĖ

/ 365+1 VISATOS ŠLEPEČIŲ POROS /
365+1 PAIRS OF UNIVERSE SLIPPERS / 2008-2012
Šlepetės, putplastis, sintetika, atlaso juostelė / autorinė technika / 30x900
Slippers, foam, synthetics, satin ribbon / own technique

 

TROŠKULYS

ALGIS KASPARAVIČIUS

/ TROŠKULYS / THE THIRST / 2012
Drobė, šilko ir kaprono siūlai / siuvinėjimas / 170x120
Canvas, silk and nylon threads / embroidery

 

AUTOPORTRETAS

Darbą inspiravo iš pažiūros paprasta situacija - paso pakeitimas, kuris, man asmeniškai, nebuvo paprastas, nes turėjau šypsotis būtent taip, o ne kitaip (būtinai nerodant dantų), pasirašyti į griežtai apibrėžtą langelį, į kurį vargais negalais vos įtalpinau savo parašą, kuris, beje, tapo pavyzdingai taisyklingas. Bet tai ne aš, kokia mane privertė būti susiklosčiusi situacija, ir kokią mane deklaruoja visi trys mano pasai.
Iš kitos pusės aš noriu būti laisva - su suveltais plaukais, be makiažo ir rašyti jokių ribų neturintį savo identifikavimo ženklą - parašą.
Akcentavau parašą, kuris kasdieną rašant, visai netelpa į tam tikro dydžio stačiakampį, o iš jo ribų pastoviai iškrenta, bet iš tikro, jis toks, kokia esu šiandien.

This work was inspired by a very simple situation: necessity to change my passport. Unfortunately, it turned not to be such a simple situation for me. I was not allowed to smile the way I wanted bur had to obey the rule not to show my teeth. What is more, I had to sign into a strictly determined rectangular which was not as easy as it may seem because of the too little space given. I should say, though, that that way my signature looked perfectly correct. However, it was not me. I had to be somebody formed by specific circumstances, somebody presented by my all three passports.
On the other hand, I want to be free: with my hair uncombed, without any make up and able to put down my indefinite identification sign, that is my signature.
I highlighted signature which, even though being put almost every day, hardly fits into a certain defined rectangular. It constantly exceeds given borders but, honestly speaking, it simple presents me, the way I really am.

BIRUTĖ KAUPAITĖ

/ AUTOPORTRETAS ARBA NORIU BŪT LAISVA-II ! /
SELF-PORTRAIT OR I WANT TO BE FREE-II ! / 2012
Veltinys / autorinė technika / 90x140
Felt / own technique

 

SIMBIOZĖ

VIRGINIJA KIRVELIENĖ

/ SIMBIOZĖ / SYMBIOSIS / 2012
Medvilnė, guma, mašinų padangos / spaudimas / 140x250x70
Cotton, rubber, car tires / pressing

 

KODAS

EDITA KONDRAT

/ KODAS / THE CODE / 2010
Tekstilė, drobė / sukimas / 20x20 / 5 dalys
Textile, canvas / twisting

 

PRIGIMTIES IR DIEVO VALIOS SANDORA

LAIMUTĖ KOZLOVIENĖ

/ PRIGIMTIES IR DIEVO VALIOS SANDORA / THE CONCORD OF NATURE AND GOD‘S WILL / 2012
Vilnos ir lino pluoštas, medvilnė / siuvinėjimas, vėlimas adata / 130x120
Wool and flax fibre, cotton / embroidery, needle felting

 

NEGALIU PAMIRŠTI

GRAŽINA KRIAUNEVIČIENĖ

/ NEGALIU PAMIRŠTI / I CAN‘T FORGET / 2012
Medvilnė, sinteponas / skiautinys, dygsniavimas rankomis / 110x90
Cotton, fibrefill / pachwork, quilting by hand

 

VAKARO LANGAI. ČIKAGA

LIUCIJA JŪRATĖ KRYŽEVIČIENĖ-HUTCHEON

/ VAKARO LANGAI. ČIKAGA / WINDOWS OF THE EVENING. CHICAGO / 2011
Šilkas / pynimas / 80x80
Silk / weaving

 

ŠEIMYNINIS PORTRETAS

INDRAJA KUBILYTĖ

/ ŠEIMYNINIS PORTRETAS / FAMILY PORTRAIT / 2012
Drabužiai, siūlai / siuvinėjimas / 100x90
Ready-made, threads / embroidery

 

TAVO, MANO, MŪSŲ NAMAI

KAROLINA KUNČINAITĖ

/ TAVO, MANO, MŪSŲ NAMAI / YOUR, MINE, OUR HOME / 2010
Vilna, linas / rankomis veltas veltinis, video /
Wool, flax / hand felting, video
Video: Vytautas Tumėnas

 

PELENŲ LAIŠKAI BE KLAIDŲ

VIOLETA LAUŽONYTĖ

PELENŲ LAIŠKAI BE KLAIDŲ / ASH-LETTERS WITHOUT MISTAKES / 2011-2012
Pelenai, celiuliozė / autorinė technika, video / 7 min.
Ash, cellulose / own technique, video
Montažas / montage – Urtė Budinaitė

 

ŠVENTYKLA

MINA LEVITAN-BABENSKIENĖ

ŠVENTYKLA / SANCTUM / 2011 Sintetika, lureksas / audimas / 107x122
Synthetics, lurex / weaving

 

RŪDYS

AUŠRA LISAUSKIENĖ

RŪDYS / THE RUST / 2009-2010 / detalė Laikraščiai / autorinė technika / 218x300
Newspapers / own technique

 

MANO ŽVAIGŽDĖ

ŽIVILĖ MURAŠKIENĖ

MANO ŽVAIGŽDĖ / MY STAR / 2012 Audinys, porolonas, akriliniai dažai / autorinė technika / 55x62x10
Fabric, foam, acrylic paint / own technique

 

DVI PUSĖS

SIMONAS NEKROŠIUS

DVI PUSĖS / THE TWO SIDES / 2011-2012 Lango rėmas, kino juosta, šviesą atspindinti plėvelė / audimas / 137x67
Window frame, film, reflective material / weaving

 

TRYS MATYMAI

LAURA OBELEVIČIŪTĖ

TRYS MATYMAI / THREE SIGHTS / 2011 Tekstilė / skaitmeninė spauda / 120x700
Textile / digital print
VDA Magistro baigiamasis darbas
Vadovas – doc. L.Švaikauskienė

 

SERVETA

JŪRATĖ PETRUŠKEVIČIENĖ

SERVETA / NAPKINS / 2011 Sintetika, servetėlės / skaitmeninė spauda, aplikacija, siuvimas / 178x134
Sinthetics, napkins / digital print, applique, sewing

 

ЛИТОВКА – RUSAITĖ

NATALIJA PROCHORENKO

ЛИТОВКА – RUSAITĖ / LITHUANIAN – RUSSIAN / 2010
Drobė / skaitmeninė spauda / 70x50
Canvas / digital print
VDA Magistro baigiamasis darbas
Vadovės – prof. L.Oržekauskienė, doc. L.Jonikė

 

MANO LINAS

GENORATA RAZMIENĖ

MANO LINAS / MY FLAX / 2011
Linas / autorinė technika / 67x93
Flax / own technique

 

TERAPIJA

SKAISTĖ RUČINSKAITĖ

TERAPIJA / THERAPEUTICS / 2012
Vilna, porolonas, adatėlės / autorinė technika / 65x65
Wool, foam, needles / own technique
VDA Bakalauro diplominis darbas
Vadovas – doc. J. Petruškevičienė

 

UŽKODUOTAS II

BIRUTĖ SARAPIENĖ

UŽKODUOTAS II / ENCODED II / 2011
Linas / skaitmeninė spauda, audimas staklėmis / 82x60
Linen / digital print, weaving with loom

 

PRIKELTA Į BŪTĮ

MARIJONA SINKEVIČIENĖ

Iš ciklo „PRIKELTA Į BŪTĮ“ / From the cycle “RESURRECTED INTO BEING“ / 2011
Linas, medvilnė, polietilenas / autorinė technika / 62x82 / 8 dalys, 32x82 / 4 dalys
Linen, cotton, polythene / own technique

 

JEIGU NEBŪČIAU BLONDINĖ, VIS TIEK BŪČIAU GRAŽI?

SIGITA EMILĖ STANKEVIČIŪTĖ

JEIGU NEBŪČIAU BLONDINĖ, VIS TIEK BŪČIAU GRAŽI? / WOULD I STILL BE PRETTY EVEN IF I WASN‘T BLOND? / 2012
Medvilnė, vilnoniai ir medvilniniai siūlai, tekstiliniai dažai / tapyba, siuvinėjimas / 87x88
Cotton, wool and cotton threads, textile dyes / painting, embroidery

 

DANGUS

JURGA

DANGUS / THE SKY / 2011
Linas, medvilnė, sintetika / audimas rankomis, siuvimas / 90x124x7
Linen, cotton, synthetics / hand weaving, sewing

 

AŠ TAVE MATAU!

GRAŽINA ALEKSANDRA ŠKIKŪNAITĖ

AŠ TAVE MATAU! (NUSPALVINTI SNIEGYNAI) / I SEE YOU! (COLORED SNOWFIELDS) / 2012
Neaustinė medžiaga, viskozė, drobė / dažymas, spausdinimas trafaretu, siuvinėjimas / 100x200
Nonwoven material, viscose, canvas / dyeing, stencil printing, embroidery

 

NĖRA LAIKO AUSTI

JELENA ŠKULIENĖ

NĖRA LAIKO AUSTI / NO TIME TO WEAVE / 2012
Kapronas, varis, klijai / audimas kompiuterinėmis nytinėmis staklėmis / 83x8
Nylon, copper, glue / computerized weaving

 

SKAITMENYS

MANTAS TELEVIČIUS

SKAITMENYS / DIGITIS / 2010
Medvilnė, sintetika / eksperimentinė animacija, mezgimas / 200x200
Cotton, synthetics / experimental animation, knitting

 

MANO MINTYS

SVAJŪNAS UDRYS

MANO MINTYS / MY MIND / 2011
Siūlai, metalas / mišri technika / 17x17x10
Threads, metal / mixed technique

 

LINO DAINA

JŪRATĖ TERESĖ URBIENĖ

LINO DAINA iš ciklo „3 tekst...“ / LINEN SONG from the cycle “3 text...“ / 2011 / detalė
Lino drobė, šilkas, natūralūs dažai / autorinė „gelažuniai“ technika / 510x69
Linen canvas, silk, natural dyes / own technique

 

KUNIGO ARNOTAS

IRENA VABALIENĖ

KUNIGO ARNOTAS / THE PRIEST‘S COPE / 2009-2010
Šilkiniai, medvilniniai, metaliniai siūlai / siuvinėjimas rankomis / 50x41
Silk, cotton, metal threads / hand embroidery

 

IR VĖL PAVASARIS, VASARA, RUDUO, ŽIEMA

ROBERTA VAIGELTAITĖ-VASILIŪNIENĖ

IR VĖL PAVASARIS, VASARA, RUDUO, ŽIEMA / YET AGAIN SPRING, SUMMER, AUTUMN, WINTER / 2012 / detalė
Popierius, spaudos dažai, siūlai / linoraižinys, koliažas / 125x100
Paper, printing dyes, threads / linocut, kollage

 

PRIKLAUSOMYBĖ

DANUTĖ VALENTAITĖ

PRIKLAUSOMYBĖ (GELTONAI SPALVAI IR AUDIMUI) / DEPENDENCE (FOR YELLOW COLOUR AND WEAVING) / 2012
Vilna, sintetika, popierius / autorinė technika / 70x70x5
Wool, sinthetics, paper / own technique

 

SAVI NAMAI

ZINAIDA VOGELIENĖ

SAVI NAMAI / OWN HOME / 2010
Linas, medvilnė, sintetika / tapiserija / 101x134
Flax, wool, sinthetics / tapestry

 

MAIŠELIAI IR KITI DEMONAI

MARTA VOSYLIŪTĖ

MAIŠELIAI IR KITI DEMONAI / BAGS AND OTHER DEMONS / 2012
Audinys, tekstiliniai dažai / skaitmeninė spauda, tapyba / 35x40
Fabric, textile dyes / digital print, painting

 

Žiuri komisija

 

AŠ MANO MAN