2017 m. lapkričio 14 d. – gruodžio 9 d.

November 14 – December 9, 2017

 

10-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė

„ETNO / ETHNO“

The 10th International Biennial of Textile Miniatures

 

Parodos atidarymas lapkričio 14 d., antradienį, 18 val.

Exhibition opening on November 14, Tuesday, at 6 pm.

 

Rėmėjas / Sponsor

Lietuvos kultūros taryba / Lithuanian Council for Culture

 

10-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė

 

Jubiliejinė 10-oji tarptautinė tekstilės miniatiūrų bienalė „Etno“ skirta artėjančiam Lietuvos valstybingumo 100-mečiui ir 2017-iesiems – tautinio kostiumo metams pažymėti. Parodos kuratorė – Žydrė Ridulytė. Bienalėje dalyvauja 110 menininkų iš 24-ių pasaulio šalių, neabejingų etninio išskirtinumo problematikai, įsitikinusių, kad tautinio tapatumo manifestacijos tampa vis aktualesnės globalizacijos, kosmopolitizmo ir meno formų supanašėjimo sąlygomis. Menininkams rūpi pabrėžti savo kūrybos etninį savitumą, įvilkti jį į tokį modernybės rūbą, kuris būtų atpažįstamas ir intriguotų kitų šalių žiūrovus. Parodos geografija itin plati – nuo artimiausių kaimynų (latvių, estų, lenkų), Skandinavijos šalių atstovų iki tolimos Japonijos, Malaizijos tekstilininkų.
           Įvairių valstybių menininkai suteikia tapatybės tematikai etninį, istorinį ir socialinį pjūvius. Savastį jie atskleidžia tiek tradicinėmis, tiek inovatyviomis formomis, pasitelkdami įprastas tekstilės priemones, skaitmenines technologijas, rastus daiktus, savo regiono gamtines žaliavas (džiovintus augalus, medžio tošį, kokoso kiautą). Miniatiūros išsiskiria aktualizuotu požiūriu į bendražmogišką ir istorinę praeitį. Vieniems imponuoja archajinė technika, ornamentika, kitiems – tautiniai ir archetipiniai ženklai, lengvai atpažįstami istoriniai ir urbanistiniai objektai. Stebina ornamentikos – nertos, karpytos, austos, siuvinėtos, veltos etc. – gausa. Įdomu konstatuoti, kad universalūs geometriniai motyvai skirtingų tautų menininkų kūryboje prisijaukinami, suasmeninami, įgauna individualių autoriaus stiliaus bruožų. Tekstilininkai atveria jų atstovaujamų šalių meninį ir istorinį išskirtinumą, tradicijas, šių dienų aktualijas, taip žadindami susidomėjimą savo regionu ir stiprindami draugystę bei toleranciją, kas ypač svarbu pasaulį drebinačių karinių konfliktų ir terorizmo grėsmės akivaizdoje, sprendžiant Europą užplūdusių pabėgėlių integravimo ir tapatybės išsaugojimo problemas. Dinamiškai besikeičiantis pasaulis pateikia menininkams įvairių iššūkių, tačiau ir suteikia daug galimybių bendrauti, pažinti ir įsisavinti kitų šalių patirtį, gilintis į savo / svetimo santykį, atvirai kalbėti apie iš to kylančias socialines ir psichologines baimes.
     Greta pripažintų autorių dalyvauja nemažai jaunosios kartos atstovų. Jie eksponuoja  darbus, atspindinčius jų individualybes ir pasaulyje vyraujančias tekstilės meno tendencijas. Mažo formato kūrinys – specifinis tekstilės žanras, skatinantis eksperimentuoti, kliautis žaliavos plastinėmis ypatybėmis, susitelkti į atlikimo techniką, kuri įaugusi į kiekvienos tautos kultūrinį lauką.
        Bienalę papildo Japonijos menininkų nedidelio formato pluoštinio meno kūrinių paroda iš Janinos Monkutės-Marks muziejaus-galerijos Kėdainiuose fondų. Per 40 kūrinių kolekcija, sukaupta  kėdainiečiams bendradarbiaujant su japonų menininkais, atskleidžia Japonijos tekstilės meno tradicijas, jos nepralenkiamą gebėjimą iškalbingai prabilti taupiomis meninėmis formomis. Kolekcijos kuratorė – menininkė Kakuko Ishii.
        Į bendrą tekstilės meno šventę įsilieja ir tekstilininkių dueto – Džinos Jasiūnienės ir Linos Zavadzkės – paroda „rAŠtas“, demonstruojanti dviejų autorių skirtingą požiūrį į tekstilės ornamentiką ir bendrą siekį ją individualizuoti, reikšti savo estetizmo sampratą, santykį su istoriniu ir etniniu paveldu.

Dailėtyrininkė Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė

 

Japonijos pluošto menas

 

Raštas

 

 

“ETHNO”, THE 10TH INTERNATIONAL BIENNIAL OF TEXTILE MINIATURES

 

Ethno, the 10th – anniversary – international biennial of textile miniatures, is dedicated to the upcoming centenary of Lithuanian statehood and to the Year of National Costume 2017. The curator of the exhibition is Žydrė Ridulytė. It displays works of 110 artists from 24 countries who contemplate the issues of ethnic uniqueness, who believe that the manifestations of national identity become even more relevant in the current context of globalisation, cosmopolitanism, and convergence of artistic forms. They find it important to emphasise the ethnic individuality of their works and to dress it in a garb of modernity to become recognisable and intriguing to the viewers of other countries. The geography of the exhibition is very wide, from our nearest neighbours (Latvians, Estonians and Polish) to creators from Scandinavian countries to textile artists from the distant Japan or Malaysia.
The representatives of various countries offer diverse ethnical, historical and social cross-sections of identity topic. They use both traditional and innovative forms to reveal their uniqueness such as usual textile materials, digital technologies, found items, and natural resources of their regions (e.g. dried plants, tree bark, or coconut shells). Their miniatures are characterised by actualised approach towards universally human and historical past. Some of the artists are impressed by archaic techniques and ornaments, while others employ national and archetypical symbols or easily recognisable historical and urbanistic items. The abundance of ornaments – crocheted, cut-out, woven, embroidered, or felted – is astonishing. It is interesting to conclude that, in the works of artists of different nationalities, universal geometric patterns become tamed and personalised and acquire individual stylistic features of their author. Textile artists reveal the artistic and historical exclusivity, traditions and currently relevant issues of their respective countries thus encouraging interest in their region and strengthening friendship and tolerance, which is particularly important in the light of military conflicts and terrorist attacks that are shaking the world as well as of refugee integration and identity preservation issues that Europe is facing. A rapidly changing world provides artists with many challenges but also offers many opportunities to interact, explore and use the experience of other countries, to delve deeper into the relationship between one`s own and foreign and to openly speak out about social and psychological fears it evokes.
Hand in hand with widely recognised artists, the Biennial presents many representatives of the youngest generation. They display works that reveal their individual personalities as well as globally dominating trends of textile art. Miniature is a peculiar textile genre that encourages the authors to experiment, to employ the plastic features of materials used, and to concentrate on techniques that are integral to the cultural life of each nation.
The Biennial is complemented by an exhibition of small-sized fibre artworks by Japanese artists from the stock of Janina Monkutė-Marks Museum-Gallery in Kėdainiai. A collection of more than 40 works collected by curators from Kėdainiai in cooperation with Japanese artists demonstrates Japanese textile art traditions and their unrivalled ability to tell so much in very minimalistic artistic forms. The curator of the collection is an artist Kakuko Ishii.
In addition, this feast of textiles will be enriched by the exhibition ornaMEnt by the textiles duo Džina Jasiūnienė and Lina Zavadskė who demonstrate their differing views to textile ornaments and a shared objective to individualise them and express their understanding of aesthetics and their relationship with historical and ethnical heritage.

Lijana Šatavičiūtė-Natalevičienė