3-ioji VILNIAUS KERAMIKOS MENO BIENALĖ

2014 m. spalio 7 – 29 d.

 

--------------------------------------------------------

 

3rd VILNIUS CERAMIC ART BIENNIAL

October 7 – 29, 2014

 

Vilniaus keramikos meno bienalė

 

Empirija

 

Improvizacijos peizažo tema 3-iojoje Vilniaus keramikos meno bienalėje

 

Plačiausią šiuolaikinės keramikos Lietuvoje panoramą atskleidžianti paroda.
2014.10.07 dieną tradiciškai atidaroma didžiausioje Lietuvos dailininkų sąjungos ekspozicinėje erdvėje - Arkos galerijoje.
Peizažas ir keramika? Ar įmanoma susieti šiuos dalykus? Pasidairę po pasaulio ir Lietuvos keramikos meno lobynus, rasime daugybę puikių, gamtos įkvėptų kūrinių. Specifinė šio dailės žanro kalba suteikia neribotas galimybes keramikams savitai atskleisti temą. Realūs vaizdiniai dažnai perkeičiami į asociatyvius, apibendrintus darinius, neturinčius tiesioginių nuorodų į realias gamtos formas. Didžioji konkursui pateiktų kūrinių  dalis kaip tik ir atspindi tokį  autorių požiūrį.
Bienalė - tęstinis Lietuvos dailininkų sąjungos projektas, sulaukęs palankių vertinimų, gausių lankytojų ir žiniasklaidos dėmesio. Ekspozicijos sudaromos iš konkurso būdu atrinktų profesionalių keramikų darbų. Šiemet sulaukėme apie 60 dailininkų paraiškų. Parodos išskirtinės  ir dėl to, kad apjungia ir baigiamuosiuose  Vilniaus Dailės akademijos, ir jos filialo Kaune kursuose studijuojančio jaunimo , o taip pat juos ugdančių dėstytojų kūrybą.
Tradiciškai bienalės žiuri išrenka nominantus įvairiose kategorijose, bet svarbiausiu renginio akcentu  čia tampa Lietuvos profesionalios keramikos pradininko , profesoriaus Liudviko Strolio (1905- 1996) Pagrindinės premijos skyrimas. Laureatui suteikiama teisė nemokamai surengti personalinę parodą sekančios bienalės ekspozicijos kontekste. Pirmosios bienalės išskirtuoju autoriumi tapo keramikas  Egidijus Radvenskas, o 2014 metų bienalės ekspozicijoje matysime 2012 metų Pagrindinės premijos laureatės Laimutės  Matijošaitytės - Martinkienės parodą , pavadintą Empirija. Tai - tarptautinė panašių renginių praktika, ir mes ją taip pat pritaikėme Lietuvoje, norėdami visuomenei plačiau pristatyti profesionalių vertintojų nominuoto, išskirto autoriaus kūrybą.
2- ojoje Vilniaus keramikos meno bienalėje svečių teisėmis pakvietė dalyvauti ir užsienio šalyse gyvenančius, keramiką kuriančius dailininkus. Jų dalyvavimas labai pagyvino bienalės panoramą, leido palyginti tam tikroje laiko atkarpoje įvykusius pokyčius. Parodos žiūrovams pavyko Arkos galerijos erdvėse išvysti pasaulinio garso Lietuvoje gimusio , o dabar JAV gyvenančio keramiko Rimo VisGirdos  darbus, lietuviškų šaknų turinčios kanadietės Reed Weir skulptūrinę plastiką, Billie Theide porceliano plastiką ir kitų dailininkų, dabar gyvenančių svetur, darbus. 2016 metų bienalė gali tapti Baltijos valstybių renginiu, nes visai neseniai Estijos, Latvijos ir Lietuvos dailininkų organizacijų vadovai pasirašė trišalę bendradarbiavimo sutartį , kuri suteiks naujų galimybių bendrų parodų rengimui.
Ši, kaip ir dvi ankstesnės bienalės rengiamos, bendradarbiaujant su menotyrininke Rita Mikučionyte. Jos profesionalus analitinis žvilgsnis suteikia projektui solidumo, leidžia išryškinti šiuolaikinio keramikos meno kontekstus, vietą ir atskirų  dailininkų kūrybos savitumus.

Bienalės kuratorius
dailininkas Gvidas Raudonius
868812042
www.vilniusceramicartbiennial.com
raudonius@gmail.com

 

Improvisation on landscape theme at 3rd Vilnius Ceramic Art Biennial

 

This year the exhibition revealing the widest range of contemporary ceramics panorama in Lithuania will be opened on 7 October in the largest exposition space of Lithuanian Artists’ Association -Arka Gallery.
Landscape and ceramics? Is it possible to link these things? Having looked round ceramic art treasures in Lithuania and the world, we will find a lot of great, nature-inspired pieces of art. The specific language of this art genre provides unlimited possibilities for the ceramicists to reveal the topic distinctively. Real images are often transformed into associative, generalized derivatives, with no direct link to real forms of nature. Most part of the works submitted to the competition exactly reflects such authors’ view.
Biennial is an ongoing project of the Lithuanian Artists’ Association that received favourable appreciation, attention of many visitors and the media. Expositions are composed of the works by professional ceramists selected in the way of competition. This year we received 60 applications of the artists. The exhibitions are also exceptional because they combine the final creative works of both the youth studying at Vilnius Art Academy and the courses in Kaunas branch as well as their teachers who educate them.
Traditionally, the Biennial jury selects the nominees in the various categories, but the main focus of the event here becomes the main prize award of the originator of professional ceramicists in Lithuania, professor Liudvikas Strolis (1905- 1996).  The winner is provided with the right to hold a free personal exhibition in the context of next Biennial exposition. Distinguished author of the first biennale became a ceramicist Egidijus Radvenskas, and on the exposition of 2014 biennale we will see the exhibition of the winner of the main prize in 2012 Laimutė Matijošaitytė - Martinkienė called Empirija. This is an international practice of similar events, and we have also adapted it in Lithuania with the intention of presenting widely the creative works of the author nominated and distinguished by professional evaluators to the public.
The artists from foreign countries who create ceramic were also invited to attend the 2nd Vilnius Ceramic Art Biennial as guests. Their presence really brightened Biennial panorama, allowed a comparison of the changes that happened within some time scale. In the Arka gallery spaces the exhibition viewers were able to see the works by world-famous Lithuania-born ceramist Rimas VisGirdas who now lives in the United States, sculptural plastic of Canadian Reed Weir who has Lithuanian roots, porcelain plastics by Billie Theide and other artists, now living abroad. The Biennial 2016 can become the event of the Baltic States because recently the heads of Estonian, Latvian and Lithuanian artists’ organizations have signed a tripartite cooperation agreement, which will provide new opportunities for arrangement of joint exhibitions.
This, like the two previous biennials, is held in collaboration with art critic Rita Mikučionytė. Her professional analytical look provides the project with solidity, allows highlighting the contexts and place of contemporary ceramic art as well as originality of the creative works of individual artists.

Biennale curator
Artist Gvidas Raudonius
868812042

www.vilniusceramicartbiennial.com